Słowacja i Czechy – wspólna przeszłość, odrębna przyszłość.

10 marca 2013 | Autor Więcej

Temat: Słowacja i Czechy – wspólna przeszłość, odrębna przyszłość.

Czechy – stolica Praga, liczba ludności 10 mln, gęstość zaludnienia 129 os./km2, urbanizacja 73%

Słowacja – stolica Bratysława, liczba ludności 5,5 mln, gęstość zaludnienia 113 os./km2, urbanizacja 56%

1993 r. – rozpad Czechosłowacji na dwa suwerenne pastwa

Podobieństwa –

a) brak bezpośredniego dostępu do morza,

b) położenie w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego,

c) podobna szata roślinna

d) lasy liściaste i mieszane (śr. temp. lipca 200C, opad w górach 1 tys. mm)

Różnice:

a) ukształtowanie powierzchni:

Czechy (wyżynne – największa Wyżyna Czesko – Morawska) – najwyższy szczyt kraju Śnieżka 1602 m n.p.m. , 25% zajmują niziny

Słowacja – przewaga gór – znaczna czść kraju na terenie Karpat – Gierlach 2655 m. n.p.pm., 1% – niziny.

b) rodzaj i zasobność surowców mineralnych: Czechy – węgiel brunatny i kamienny, rudy uranu, cynku, ołowiu i miedzi), Słowacja – mało zasobów – rudy żelaza i manganu

 

Zróżnicowanie gospodarcze:

Podobne cechy:

(partnerzy w handlu zagranicznym – Niemcy, Polska, Rosja, struktura PKB – 60% usługi i zatrudnienia)

Różnice:

tempo rozwoju gospodarczego, obowiązująca waluta – Słowacja większe tempo, wzrost PKB 8% dzięki temu w 2009 r. weszła do strefy euro

 

Sytuacja demograficzna:

Czechy – obecnie niski, dodatni przyrost naturalny, kraj jednolity narodowościowo

Słowacja – przyrost naturalny z roku na rok maleje – zróżnicowana narodowościowo: 86% Słowacy, 10% Węgrzy, 4% Romowie, Czesi i inni

 

Zadania:

1. Korzystając z dostępnych źródeł informacji, zaprojektuj pobyt na Słowacji. Uwzględnij walory środowiska przyrodniczego i kulturowego tego kraju.

 

Pytania do lekcji:

1. Na podstawie map porównaj ukształtowanie Polski z ukształtowaniem powierzchni Czech i Słowacji.

2. Wymień główne podobieństwa i różnice między gospodarkami obu krajów.

3. Scharakteryzuj zmiany demograficzne zachodzce u naszych południowych sąsiadów.

Tagi: , ,

Kategoria: Geografia, Notatki z geografii, Sąsiedzi Polski

Comments are closed.