Problemy mieszkańców Afryki

20 października 2013 | Autor Więcej

Temat: Problemy mieszkańców Afryki.

 

W Afryce żyją przedstawiciele wszystkich ras:

a) czarna – na południe od Sahary,

b) biała – na północ od Sahary – Arabowie oraz na południu -Afrykanerzy – potomkowie europejskich kolonizatorów

c) żółta – Malgasze – mieszkańcy Madagaskaru

Malgasze

 

Najbiedniejszy kontynent  świata – świadczy o tym:

a) niska wartość PKB

Wartość PKB w Afryce

b) bardzo niski poziom życia wyrażony wskaźnikiem HDI (wyrażany od 0 – 1) określanym na podstawie:

  • stanu gospodarki określanego przez PKB, poziomu edukacji (odsetek dzieci uczęszczających do szkół),
  • sposobu odżywiania się, przestrzegania higieny, jakości usług medycznych, długości trwania życia

HDI

Powody:

  • kolonializm najsłabiej rozwiniętego gospodarczo obszaru na Ziemi (korzystanie z bogactw mineralnych , podział między siebie ziem kontynentu),
  • eksplozja demograficzna – szybki wzrost liczby ludności – (965 mln ludzi) charakteryzuje się wysokim przyrostem naturalnym (Niger 44‰, Mali 33‰)

 

Przyrost naturalny to różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów.

Współczynnik przyrostu naturalnego to różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów przypadająca na 1000 mieszkańców wyrażona w promilach ‰

Wu = liczba urodzeń

liczba zgonów * 1000 [‰]

Wz = liczba zgonów

liczba ludności * 1000 [‰]

Wpn = Wu – Wz

Przyczyny wysokiego przyrostu naturalnego:

– wzrost poziomu medycyny,

– szczepienia ochronne

 

Problemy mieszkańców Afryki:

a) głód- czasowy brak pożywienia powodujący osłabienie organizmu – przeludnienie, niski poziom produkcji rolnej, prymitywne metody upraw

b) AIDS – (Botswana 80% zgonów) niski poziom medycyny, brak edukacji, nieświadomość społeczeństwa

c) brak wody pitnej – naturalny niedobór wody, brak wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków (choroby układu pokarmowego)

d) konflikty zbrojne – głód, przeludnienie, bieda, różnice etniczne, religijne, polityczne (ograniczenie pomocy humanitarnej)

 

Rozmieszczenie ludności Afryki: –  średnia gęstość zaludnienia 30 os./km2

Gęstość zaludnienia: (ilość osób : powierzchnię)

a) ekumena – obszar stale zamieszkany przez człowieka – doliny i delty rzek Nilu i Nigru (1 tys. os./km2) – stały dostęp do wody, dobre gleby, dobre warunki klimatyczne (J. Wiktorii) lub występowanie surowców mineralnych.

b) subekuemena – obszar czasowo zamieszkiwany przez człowieka – sawanny

c) anekumena – obszar niezamieszkany przez człowieka – Sahara

 

Zadania:

1. Skorzystaj z dostępnych źródeł geograficznych i opisz wyspę Madagaskar i zamieszkujących ją Malgaszy.

2. Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego wiedząc, że urodzenia wyniosły 12 tys., zgony 11 tys.

 

Pytania do lekcji:

1. Wymień rasy zamieszkujące Afrykę.

2. Jakie czynniki świadczą o tym, że Afryka jest najbiedniejszym kontynentem na Ziemi?

3. Wymień przyczyny wysokiego przyrostu naturalnego w Afryce.

4. Wymień problemy mieszkańców Afryki.

Tagi: ,

Kategoria: Afryka, Geografia, Notatki z geografii

Comments are closed.