Świat roślinny i zwierzęcy w Polsce

5 grudnia 2017 | Autor Więcej

 Temat: Świat roślinny i zwierzęcy w Polsce.

Tereny zurbanizowane.

Położenie w strefie klimatu umiarkowanego wpływa na to, iż  charakterystyczną  roślinnością  są  lasy.

– obecnie w wyniku działalności człowieka lesistość  Polski 31,1% (lubuskie  48,9%, łódzkie  21%)

– w miejscu naturalnych drzewostanów – pojawiły się  iglaste monokultury  z dominacją sosny

· bory sosnowe  – podłoże piaszczyste

· lasy mieszane  – podłoże gliniaste

· grądy  – graby, klony, dęby – gleby brunatne

· łęgi  – wilgotne obszary dolin rzecznych

· lasy olszowe  – na bagnach i torfowiskach

·  bagna, mokradła – na nizinach – po zarośnięciu – torfowiska

·  łąki

 Funkcje lasu:

a) produkuje tlen, zatrzymuje lawiny, magazynuje wodę, chroni glebę przed wyschnięciem, siedlisko wielu organizmów

Świat zwierzęcy:

a) żubry – Puszcza Białowieska

b) łosie – tereny bagienne

c) niedźwiedzie brunatne – lasy karpackie

d) lisy, zające, sarny – powszechnie występują.

Tagi: , ,

Kategoria: Geografia, Notatki z geografii, Środowisko przyrodnicze Polski

Comments are closed.